HTN Financial Solutions là công ty chuyên về lĩnh vực tài chính trong đó tập trung chủ yếu vào các hoạt động mua, bán, xử lý các khoản nợ và tài sản (bao gồm cả tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản trên đất được sử dụng để bảo đảm cho các khoản nợ).

HTN Financial Solutions cung cấp cho các doanh nghiệp công nghệ, dữ liệu và dịch vụ tư vấn để cải thiện khả năng thanh lý nợ và đối xử công bằng với người tiêu dùng khi mắc nợ tài chính.

Business Debt Trading Practitioners

HTN Financial Solutions đang tập trung vào thị trường Việt Nam, Châu Á. Mục tiêu của chúng tôi là giải tỏa gánh nặng cho những Khách hàng mà Công ty chúng tôi đã mua nợ và giúp họ hòa nhập thành công với cuộc sống không lo lắng về các khoản nợ quá hạn một lần nữa. Để đạt được mục tiêu này, các Khách hàng lấy lại được triển vọng tài chính tích cực và một lần nữa có cơ hội trở nên năng động về mặt tài chính với các đối tác của họ, ngân hàng và công ty tài chính.