QUY CHẾ QUẢN LÝ NỘI BỘ

CÔNG TY TNNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI PHÁP HTN FINANCIAL

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020.
  • Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Một Thành viên Giải pháp HTN Financial.
  • Căn cứ Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ được Chính phủ ban hành ngày 01/7/2016.
  • Căn cứ đặc điểm, tình hình tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Giải pháp HTN Financial.
  • Theo đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH MTV Giải pháp HTN Financial. Công ty ban hành Quy chế quản lý nội bộ, gồm các điều khoản sau:
  1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

ĐIỀU 1 : Quy chế này là văn bản pháp quy thuộc nội bộ của Công TNHH MTV Giải pháp HTN Financial (sau đây viết tắt là Công ty) được áp dụng đến các cấp quản lý trong hệ thống tổ chức quản lý của Công ty, nhằm bảo đảm cho hoạt động của Công ty có nề nếp, trật tự và hiệu lực ngày càng cao.

ĐIỀU 2 : Những nội dung quy định trong quy chế nầy có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì phát sinh mới hoặc chưa phù hợp sẽ được xem xét để bổ sung, điều chỉnh.

ĐIỀU 3: Mọi trường hợp không quy định trong quy chế nầy được giải quyết theo luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY